Ministerstwo Finansów
Ministerstwo Finansów
Portal podatkowy
Portal Podatkowy
Kontakt
Kontakt
 
  home      Powrót                      

Lista pytań i odpowiedzi:Pyt.1
Czy można zmienić nazwę wierzyciela w słowniku wierzycieli?
Odp.
Tak. Obecnie ze względów technicznych słownik wierzycieli publikowany jest w okresach miesięcznych.


Pyt.2
Czy można dopisać nową należność do słownika podstaw prawnych?
Odp.
Tak. Zmiany słownika podstaw prawnych ze względów technicznych publikowane są w okresach miesięcznych. Zmiany dotyczą również słownika załączonego do interaktywnego dokumentu tytułu wykonawczego TW-1.


Pyt.3
Czy będzie możliwe zapisywanie interaktywnego dokumentu TW-1 w systemie?
Odp.
Tak. Obecnie trwają końcowe prace techniczne nad udostępnieniem takiej usługi. Przewidywany termin jej zakończenia - koniec listopada 2014 r. O uruchomieniu usługi poinformujemy na portalu. Termin ze względów technicznych zostaje przesunięty do 31.03.2015 r.


Pyt.4
Czy można wydrukować TW-1 bez części S.2?
Odp.
Tak. Ustawić w konfiguracji drukarki zakres wydruku od strony 2.


Pyt.5
Czy będzie możliwość dopisywania na egzemplarzu numer 2 drukowanego TW-1 informacji "Odpis tytułu wykonawczego"?
Odp.
Tak. Planowane jest udostępnienie takiej usługi - wydruku.


Pyt.6
Kto jest wierzycielem dla należności samorządu powiatowego?
Odp.
Zgodnie z definicją legalną zawartą w art. 1a pkt 14 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, o ile jest mowa o właściwym organie jednostki samorządu terytorialnego rozumie się przez to odpowiednio (dla powiatu) starostę. Oznacza to, że definicja ta obowiązuje w wykładni przedmiotowej ustawy przed innymi definicjami z innych aktów. W kontekście powyższego, właściwym organem samorządu powiatowego dla spraw wynikających z ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (w tym oznaczenie wierzyciela – art. 5) będzie starosta, mimo, że w wielu ustawach jako organ wskazywany jest zarząd powiatu.


Pyt.7
Czy pracownik jednostki obsługującej wierzyciela ustawowego może podpisywać tytuły wykonawcze?
Odp.
Zgodnie z art. 27 § 1 pkt 7 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, tytuł wykonawczy zawiera podpis, imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby upoważnionej do działania w imieniu wierzyciela. Wobec powyższego, jako że ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji nie zawiera uregulowań z zakresie upoważnień do podpisywania dokumentów, w oparciu o art. 18 tejże ustawy, odpowiednie zastosowanie mają przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, w tym w szczególności art. 268a.


Pyt.8
Jaki podmiot ma być odnotowany w polu 2 i polu 5 bloku F TW-1?
Odp.
W polu 2 należy wskazać dane wynikające z zgłoszenia NIP lub REGON wierzyciela lub jego jednostki obsługującej. Np. dla wojewody, będzie to urząd wojewódzki. W polu 5 podane należy wskazać dane podmiotu, dla którego są założone rachunki bankowe. Np. dla wojewody, będzie to urząd wojewódzki.


Pyt.9
Kto jest wierzyciel ustawowym dla należności samorządu województwa?
Odp.
Odp. Zgodnie z definicją legalną zawartą w art. 1a pkt 14 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, o ile jest mowa o właściwym organie jednostki samorządu terytorialnego rozumie się przez to odpowiednio (dla województwa) marszałka. Oznacza to, że definicja ta obowiązuje w wykładni przedmiotowej ustawy przed innymi definicjami z innych aktów. Ponadto, również zgodnie z delegacją legalną zawartą w art. 2 ust. 1 pkt. 17 ustawy z 20.04.2004r. - o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, przez organ zatrudnienia rozumie się: ministra właściwego do spraw pracy oraz wojewodów, marszałków województw i starostów. W kontekście powyższego, właściwym organem samorządu województwa dla spraw wynikających z ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (w tym oznaczenie wierzyciela – art. 5) będzie marszałek,wojewoda, starosta mimo, że w wielu ustawach jako organ wskazywany jest np. zarząd województwa. W przypadku powierzenia działania jako organ innej jednostce organizacyjnej, wierzycielem pozostaje marszałek, ale w tytule podaje się dane jednostki organizacyjnej odpowiadającej za należność. Np. decyzje wydaje z odpowiedniego upoważnienia dyrektor urzędu pracy, to dla wystawienia TW wierzycielem jest marszałek, a w danych wierzyciela (NIP, REGON, adres) podaje się dane urzędu pracy.


CBŁ (egzekucja międzynarodowa –
wzajemna pomoc w dochodzeniu należności)
Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu

Pytania i odpowiedzi

Alternatywny dostęp do informacji można uzyskać poprzez kontakt z Izbą Administracji Skarbowej w Szczecinie
System Elektronicznego Tytułu Wykonawczego (eTW)
WYŁĄCZNIE telefonicznie pod numerem 532 342 627
(od poniedziałku do piątku w godz. 8-14)
Słowniki podstaw prawnych i wierzycieli
e-mail: ckeaewa.ias.szczecin@mf.gov.pl
Sprawy techniczne, formaty danych
e-mail: etw@mf.gov.pl

© 2015 CKEA Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie